10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

OBSŁUGA PRAWNA


DZIAŁANOŚCI E-COMMERCE

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W INTERNECIE


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • wnikliwie analizujemy przedmiot działalności i cele biznesowe
 • wskazujemy uwarunkowania prawne
 • opracowujemy regulacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne oraz umowy dotyczące baz danych
 • reprezentujemy Klientów w sporach powstałych na tle działalności e-commerce

Nasza oferta dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie obejmuje takie usługi, jak:

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną,
 • doradztwo dla podmiotów zajmujących się handlem elektronicznym i zawieraniem „umów na odległość”,
 • wsparcie prawne w zakresie zabezpieczenia dostawców usług hostingowych przed odpowiedzialnością z tytułu przechowywania bezprawnych treści,
 • audyty prawne serwisów internetowych pod kątem spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • wdrażanie procedur związanych z wymogami ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie zastrzeżeń prawnych, procedur, polityki prywatności,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony i korzystania z programów komputerowych,
 • pomoc prawna dla odbiorców usług w Internecie,
 • doradztwo w sporach związanych z dostarczaniem niezamówionych informacji handlowych (spam),
 • dochodzenie praw do domen internetowych przed sądami polubownymi,
 • doradztwo dla producentów baz danych – opracowywanie umów licencyjnych o korzystanie z baz danych oraz o przeniesienie praw do baz danych,
 • reprezentacja w sporach prawnych dotyczących ochrony baz danych,
 • opracowywanie regulaminów serwisów internetowych oraz sklepów internetowych,
 • opracowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • tworzenie regulaminów promocji organizowanych z wykorzystaniem Internetu.

Doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie:

 • roszczeń wynikających z nieuprawnionego wykorzystywania w Internecie treści lub zdjęć (wezwania do zaniechania naruszeń, wezwania do zapłaty, spory sądowe),
 • roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa autorskiego,
 • sporów na tle transakcji internetowych.
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Nasz zespół

W GJW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w tym dla jednej z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w kraju. Specjalizuje się we wspieraniu projektów biznesowych z zakresu teleinformatyki, pozyskiwania finansowań, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ryzykiem i zamówień w branży energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego i handlowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej uczestniczy w prowadzeniu procedur zakupowych w obszarze IT realizowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych. Posiada także szeroką praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych. Wykształcenie Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada jedenastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Lider praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Legitymuje się doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów finansowych. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu, brał także udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement i nadzorował procedury przetargowe przeprowadzane przy ich użyciu. Wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Wykształcenie Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie uczestnik Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanego wspólnie przez British Law Centres oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

obsługa prawna podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, doradztwo dla podmiotów zajmujących się handlem elektronicznym, zabezpieczenie dostawców usług hostingowych, audyty prawne serwisów internetowych, wdrażanie procedur ochrony danych osobowych, opracowywanie polityki prywatności, ochrona programów komputerowych, pomoc prawna odbiorców usług w Internecie, doradztwo w sporach związanych z dostarczaniem spamu, dochodzenie praw do domen internetowych, doradztwo dla producentów baz danych, umowy licencyjne o korzystanie z baz danych, umowy licencyjne o przeniesienie praw do baz danych, regulamin serwisu internetowego, regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin promocji organizowanych z wykorzystaniem Internetu